Loading

فرآیند تولید:


سبزیجات پس از پاکسازی اولیه و جدا کردن ناخالصی ها وارد پروسه شستشو می شوند.

شستشو و ضدعفونی در شش مرحله انجام می شود که شامل موارد ذیل می باشد:

1- خیساندن اولیه
2- گل زدایی
3- انگل زدایی
4- آبکشی اولیه
5- ضدعفونی
6- آبکشی نهایی


مراحل اول، دوم و سوم به وسیله آب تصفیه شده انجام می شود.

این آب توسط فیلترهای مخزنی کربن و سیلیس تصفیه شده و وارد مخازن شستشو می گردد.

مراحل چهارم، پنجم و ششم نیز با بکارگیری آب سبک حاصل از تصفیه دستگاه RO صورت می گیرد.

در مرحله پنجم سبزی وارد مخزن ضدعفونی می شود.ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده متشکل از موادی با پایه اسیدهای خوراکی می باشد که هیچگونه تغییری در رنگ، بو و ارزش غذایی آن ایجاد نمی کند.

سبزیجات پس از شستشو و آبکشی به وسیله دستگاه سانتریفیوژ آبگیری و وارد تونل خشک کن شده و دمگیری می شوند.

پس از طی این مراحل هر کدام از انواع سبزی بسته به نوع کاربرد وارد مرحله بسته بندی می شوند که به دست نیروهای آموزش دیده و در محیطی کاملا بهداشتی و ضدعفونی شده بسته بندی و جهت ارسال به مقصد به واحد بارگیری منتقل می شوند.